Điều Khoản Sử Dụng

Cập nhật lần cuối: 5 tháng 7, 2023

Hey! Chúng tôi đã cố gắng tóm tắt Điều Khoản Sử Dụng để dễ hiểu.

  • Bằng cách sử dụng Tiện ích mở rộng của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng địa chỉ email của bạn với mục đích xác thực quyền truy cập vào Tiện ích mở rộng.
  • Địa chỉ email của bạn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Bạn có trách nhiệm bảo mật địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
  • Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Tiện ích mở rộng nếu chúng tôi cho là bạn đã vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ quy định pháp luật áp dụng nào.
  • Các điều khoản sử dụng này có thể được cập nhật bất cứ lúc nào, và việc tiếp tục sử dụng Tiện ích mở rộng của bạn được cho là chấp nhận bất kỳ thay đổi nào.
  • Bằng cách sử dụng Tiện ích mở rộng của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này và hiểu các điều kiện dưới đó địa chỉ email của bạn sẽ được thu thập và sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng không sử dụng Tiện ích mở rộng. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo lắng nào.

Refund Policy: if you have purchased a paid subscription and you're unhappy with your purchase for any reason, email us at support@slidesai.io within 48hrs of your purchase and we'll refund you,
Please note that you're only eligible for a refund if your usage is under 5 presentations.If you feel the tool doesn't fit your need please don't exhaust your plan limit else we won't be able to refund you as each generation costs us money.
Also note that you won't be able to use our paid-only features after you cancel your subscription.